Drogpolicy

Ängelholm Brukshundklubb (ÄBK) Policy avseende alkohol och droger.

• ÄBK finner det inte förenligt med det intresse som föreningens verksamhet bygger på att alkohol och droger används.
• Såsom hundägare är ansvarsområdet brett. Det krävs såväl omdömesförmåga som en snabb reaktionsförmåga.
• ÄBK-medlem ska vid upptäckten av av medlem som uppträder påverkat i föreningens verksamhet samtala med densamma. Om medlemmen inte själv vill göra detta ska information lämnas till ordförande eller annan styrelseledamot.
• Medlem som är i behov av hjälp skall erbjudas detta i form av kamratstöd eller rekommenderas kontakt med sakkunniga.
• ÄBK skall vid upptäckten eller genom erhållen information om att medlem utanför föreningsverksamheten uppträder på sådant sätt att hundägaransvaret brister och hunden far illa genom ägarens missbruk.
• Hänvisa till sakkunnig hjälp, informera sig om vilka hjälpbehov som föreligger.
• ÄBK får inte underlåta sitt anmälningsansvar till de sociala myndigheterna därest medlem avböjer stöd eller inte har insikt om sin situation, eller att anmäla till Miljökontoret om hund far illa på grund av ägarens missbruk.
• Som medlem i ÄBK är det inte tillåtet att uppträda påverkad och deltaga i föreningens verksamheter.
• ÄBK anordnar inga evenemang med alkohol.
• ÄBK använder sig inte av gåvor i form av alkohol.
• Såväl styrelseledamöter som föreningens funktionärer skall vara en god förebild för föreningens medlemmar och utåt i samhället.
• Styrelsen för ÄBK ansvarar för att policyn efterlevs.